Kdo je sponzor

Je to člověk, který hledá svého patnera, kterého by finančne a materiálně sponzoroval.

Kdo je sponzorovaný

Je to člověk, který hledá svého patnera, který by ho finančně a materiálně sponzoroval.
Abyste mohli komunikovat s uživatelem, je potřeba se zaregistrovat


Registrovat se
Přihlášení uživatele

Jestliže jste tady poprvé a chcete přidat svůj první inzerát, prosím zaregistrujte se

Zaslání nového hesla

Vložte e-mailovou adresu a my Vám obratem zašleme nové přihlašovací údaje na Váš email.

Vytvoření nového hesla

Zadejte své nové heslo, ke svému účtu.

Obchodní podmínky1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro používání seznamovací webové aplikace umístěné a provozované na webovém portálu www.sexsponzoring.cz.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky, v platném znění, které upravují podmínky pro užívání Aplikace umístěné na Portálu a stanovují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem;
(b) Aplikace: seznamovací webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(c) Portál: webové stránky s URL adresou http://www.sexsponzoring.cz;
(d) Provozovatel: Michal Saibert, IČO 71811826, 17.Listopadu 27, Opava, 747 06
(e) Uživatel: každá osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání Aplikace v souladu s těmito VOP, případně též žadatel o registraci do Aplikace;
(f) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Poskytovatele Uživateli. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy;
(g) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel.

1.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat eroticky a sexuálně zaměřené informace. Z těchto důvodů stanovuje Provozovatel následující základní podmínky pro uzavření Smlouvy a pro užívání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací, nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou emailovou adresu, rok narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího emailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace a využívá Služby. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 24 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou emailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací, fotografií obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel. Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací a/nebo sdělení a nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost či úplnost. Provozovatel nenese odpovědnost za dodržování cenových požadavků či nabídek Uživatelů a za jejich solventnost.

3. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE

3.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny s výjimkou ceny za VIP členství. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

3.2. Na profilu nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. V případě porušení této povinnosti si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace z profilu odstranit.

3.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

3.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jiní Uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Hodnocení ostatních Uživatelů bude zveřejněno na profilu Uživatele. Hodnocení nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a musí se zakládat na skutečnosti. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení. V případě zjištění nevhodného hodnocení má však Provozovatel právo takové hodnocení odstranit. O vhodnosti hodnocení rozhoduje výlučně Provozovatel.

3.5. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům a zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

4.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu.

4.2. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu. Dále je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet při porušení VOP, včasném neuhrazení objednaného VIP členství, zjištění nevhodného obsahu informací na uživatelském účtu a/nebo profilu či sdělení učiněných jejich prostřednictvím, v případě porušení obecně závazných předpisů či dobrých mravů ze strany Uživatele. V těchto případech Uživatel nemá právo na vrácení již uhrazených poplatků.

4.3. Provozovatel má právo deaktivovat profil (nezobrazovat jej na Portálu) v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho týdne od přijetí posledního vzkazu.

4.4. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy a vymazat profil v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí posledního vzkazu.

4.5. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi Uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím Aplikace. Taková ujednání či dohody jsou právním jednáním mezi takovými Uživateli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. V takovém případě má Uživatel, který má aktivováno VIP členství, nárok na prodloužení VIP členství o dobu výpadku. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob.

4.7. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou, či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat Smlouvu včetně VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu.

5.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace, pokoušet se získat neoprávněný přístup do Aplikace.

5.3. Uživatel nesmí umožnit používání Aplikace osobám, které nesplňují podmínky užívání Aplikace dle čl. 1.3 VOP.

5.4. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o smazání profilu , a to kliknutím na tlačítko „Vymazat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info@sexsponzoring.cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 24 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k jeho ukončení. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem po dobu šesti měsíců od znepřístupnění profilu Uživatele, a to za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání veškerých dat současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání veškerých dat na emailovou adresu info@sexsponzoring.cz a jeho data budou vymazána do 48 hodin od obdržení žádosti. .

5.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě objednávky placeného VIP členství dochází jeho aktivací ke zpřístupnění zpoplatněných funkcí Aplikace a zkonzumování poskytnutého plnění. V případě ukončení na žádost Uživatele nebude Uživateli vrácena cena za VIP členství za dané období, pro které již bylo VIP členství aktivováno.

5.6. V případě porušení VOP bude učet Uživatele deaktivován, nebude Uživateli vrácena cena za VIP členství zadané období.

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

7.2. Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o Uživateli, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s plněním Služeb. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění Smlouvy včetně práv a nároků ze Smlouvy vyplývajících a vedení evidence Uživatelů a uživatelských účtů. Pro tyto účely Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje: e-mailovou adresu a rok narození (dále společně jako „osobní údaje“). Dále Provozovatel zpracovává údaje, které Uživatel může dobrovolně uvést na profilu o své osobě, a to: přezdívka, bydliště, výška, váha, barva očí, barva vlasů, rodinný stav, sexuální orientace a oblíbené sexuální praktiky (dále společně jako „další údaje“). Tyto údaje Provozovatel zpracovává stejně, jako osobní údaje.

7.3. Uživatel odesláním registračního formuláře uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších údajů v rozsahu a pro účely stanovené v čl.

7.4. těchto VOP. Zpracováním osobních údajů a dalších údajů může Provozovatel jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje a další údaje mohou být dále předávány třetím osobám za účelem plnění Služeb, zejména mohou být zpřístupněny dalším Uživatelům v souvislosti s plněním Služeb. Osobní údaje a další údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje a další údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.5. Uživatel dále odesláním registračního formuláře uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb a pro marketingové a obchodní účely. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely odvolat, a to písemným oznámením doručeným Provozovateli. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností Provozovatele a obchodních sdělení Provozovatele na e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemným oznámením doručeným Provozovateli.

7.6. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o informace o zpracování svých osobních a dalších údajů dle čl. 8.2 těchto VOP. Pokud Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování v rozporu se zájmy Uživatele nebo se zákonem, je Uživatel oprávněn žádat Poskytovatele o vysvětlení či o blokaci, opravu, doplnění či likvidaci svých osobních a dalších údajů dle čl. 8.2 těchto VOP. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.7. Provozovatel může v souvislosti se vstupem Uživatele do Aplikace ukládat do koncového zařízení Uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení Služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

7.8. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů, dalších údajů či jiných informací včetně fotografií, které Uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na uživatelském profilu je veřejná.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Provozovatel dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup

(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce

(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele

(d) Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

8.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy Smluvních stran.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

8.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

8.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

8.6. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet.

8.7. Tyto VOP platí s účinností od 1.2.2016

Proč se registrovat právě u nás ?

Registrace je zdarma Registrace Vám zabere pár minut.
Diskrétnost a ochrana U nás sami si můžete zvolit svůj stupeň diskrétnosti.
Uživatelská podpora Nevíte si s něčím rady, potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.
Viditelnost profilu Každý uživatel si sám rozhoduje o svém profilu, zda ho zobrazí, nebo skryje.
ONLINE CHAT Najděte si Vašeho ideálního partnera u nás na našem chatu.
Vždy aktivní uživatelé Klademe důraz na kvalitní výběr, proto u nás jsou jen aktivní uživatelé.